Home Jeugdraad Jeugdwerk Vakantieaanbod Agenda Uitleendienst Contact

Aanvraagformulier

Reglement Uitleendienst Jeugdraad Oud-Turnhout

Goedgekeurd door de jeugdraad op 13/9/05, gewijzigd op 18 oktober 2011
Artikel I : Algemeen

Door de gemeentelijke jeugdraad worden materialen uitgeleend om in eerste instantie gebruikt te worden door de Oud-Tumhoutse verenigingen, rekening houdend met het feit dat de Oud-Turnhoutse jeugdwerkingen, zoals beschreven in het jeugdwerkbeleidsplan, voorrang krijgen (tot op 2 weken). In de tweede plaats wordt voorrang gegeven aan de andere Oud- Turnhoutse verenigingen. Inwoners van Oud- Turnhout en verenigingen van buiten Oud- Turnhout kunnen tot 2 weken voor de gebruiksdatum het materiaal dus enkel toegewezen krijgen als Oud- Turnhout (jeugd)verenigingen geen aanvraag deden. Afwijkingen kunnen toegestaan worden door het dagelijks bestuur van de jeugdraad.

Artikel 2: wie kan ontlenen
- Het Oud- Turnhoutse jeugdwerk
- Oud-Turnhoutse sport-, culturele en andere verenigingen
- inwoners van Oud-Turnhout
- verenigingen van buiten de gemeente

Artikel 3 : Hoe aanvragen?
Uitsluitend online op www.jong2360.be, de website van de Oud- Turnhoutse jeugdraad. Daar vind je een aanvraagformulier dat volledig dient ingevuld te worden. . De aanvraag gebeurt minstens 2 weken op voorhand. Tot dan gelden de voorrangsregel zoals bepaald in artikel 1. Vanaf 2 weken voor de gebruiksdatum, valt die voorrangsregel weg.

Artikel 4 : Duur van ontlening
De uitleentermijn is onder normale omstandigheden maximaal 4 dagen. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan als dit nodig lijkt en indien er geen andere aanvraag is ingediend door een andere vereniging

Artikel 5 : Prijs van de ontlening en betaling
De materialen worden gratis of aan een voorkeurtarief ter beschikking gesteld van het Oud-Turnhoutse jeugdwerk, zoals beschreven in het jeugdwerkbeleidsplan. De overige verenigingen van Oud- Turnhout betalen voor iedere ontlening de hieronder vermelde tarieven. Voor niet Oud- Turnhoutse verenigingen werden deze tarieven verdubbeld.

Er wordt contant afgerekend bij afhaling, tenzij anders werd afgesproken met de verantwoordelijke van de uitleendienst.

Tarieven: Jeugdwerk Oud-Turnhout / Verenigingen en inwoners Oud- Turnhout / Verenigingen buiten Oud- Turnhout
- LCD-projector Optomo 5,00 15,00 30,00
- LCD-projector EPSoN 3.00 12,50 25,00
- projectiescherm 0,00 5,00 10,00
- Projectiepakket (Sony)1 0,00 12.5 25.00
- Projectiepakket (HP)2 5.00 15,00 30,00

Artikel 6 : Afhalen en terugbrengen van de materialen
De materialen worden door de ontlener zelf afgehaald en netjes teruggebracht bij de beheerder van de uitleendienst, Diet van de Ven, op afspraak.

Afhalen en terugbrengen van materiaal: af te spreken met de beheerder,

Artikel 7 : Aansprakelijkheid bij schade aan materialen
De ontlener zorgt ervoor dat het ontleende materiaal in goede staat blijft. Bij het afhalen gaat de ontlener de goede staat van het materiaal na, de verantwoordelijke van de uitleendienst controleert de teruggebrachte materialen. De ontlener zorgt voor een correct gebruik van het materiaal.
lndien er schade ontstaat tijdens de uitlening wordt de ontlener hiervoor aansprakelijk gesteld en dienen de kosten door de ontlener betaald te worden. Normale slijtage valt hier niet onder. De ontlener mag zelf geen herstellingen uitvoeren of laten uitvoeren aan het ontleende goed. Op eigen intiatief gemaakte (herstellings)kosten worden niet terugbetaald. Reparaties worden uitgevoerd door of in opdracht van de jeugdraad en de kosten worden verhaald op de vereniging die het materiaal in beschadigde staat heeft teruggebracht. De vereniging die gebruik maakt van de uitleendienst verbindt er zich toe de uitleenmaterialen in geen geval uit te lenen of te verhuren aan derden.

Artikel 8 : Uitleenmaterialen
De materialen van de uitleendienst worden beschreven onderaan dit reglement.

Artikel 9 : Betwistingen
Alle gevallen van betwisting worden behandeld door de jeugdraad.

VERANTWOORDELIJKE UITLEENDIENST
Diet van de Ven, voorzitter jeugdraad

RESERVATIES:

Logon

Home | Jeugdraad | Jeugdwerk | Vakantieaanbod | Agenda | Uitleendienst | Contact

Photo